05 de febrer 2009

BORSA DE LLOGUER DE PISOSUs oferim el llistat de pisos de la Borsa Comarcal de Lloguer e informació de la mateixa:


1. Què és la borsa

La borsa de lloguer té com a principals objectius els següents:

- Impulsar el lloguer als municipis de la comarca del Ripollès
- Posar al mercat habitatges actualment desocupats
- Facilitar l’accés a un habitatge digne a qualsevol persona del municipi
- Optimitzar les relacions entre propietaris i llogaters
- Assessorar a les dues parts contractants durant tota la vida del contracte
- Evitar situacions de precarietat o abús en una necessitat bàsica com és l’habitatge.


2. Propietaris

S’hi poden acollir tots els propietaris que tinguin habitatges desocupats, rehabilitats o per a rehabilitar, i que vulguin posar-los a lloguer. Des de l’Oficina d’Habitatge se li proporcionarà un llogater que complirà els requisits mínims que exigeix la pòlissa de caució pel que fa a ingressos, i per altra banda que s’adeqüi a la tipologia del seu habitatge.
Un propietari que posi un habitatge a la borsa de lloguer gaudirà de les següents avantatges:

Tindrà una assegurança de caució gratuïta que li garantirà el cobrament del lloguer cada mes durant els primers dos anys de contracte.
En cas d’haver de desnonar l’arrendatari per impagament les despeses jurídiques per fer front al desnonaments aniran a càrrec de l’assegurança de caució.
Es contractarà una assegurança multirisc gratuïta de l’habitatge durant els primers dos anys de contracte.
En cas de que l’habitatge no disposi de cèdula d’habitabilitat, aquesta s’emetrà i tramitarà des de l’Oficina d’Habitatge de forma gratuïta.
Informació i assessorament gratuïts en la tramitació del contracte
Seguiment i gestió mensual del pagament del lloguer.
Ajut de fins a 6000 € a fons perdut, per a l’adequació de l’habitatge.
Ajut addicional, de fins a 12.000 €, a descomptar de la renda mensual en cas de cessió de l’habitatge a Adigsa. (vegi’s l’apartat de cessió a l’àrea d’habitatge)
L’Oficina d’Habitatge no cobra cap despesa de gestió.

3. Llogaters

Una persona que tingui necessitat d’habitatge i estigui empadronada al municipi pot apuntar-se per incloure’s a la llista de sol·licitud d’habitatge a l’Oficina Municipal d’Habitatge.
Per fer la sol·licitud caldrà presentar un seguit de documentació. Si compleix els requisits mínims per entrar a la Borsa de Lloguer entrarà a forma part de la llista de sol·licitants.
Un llogater que llogui un habitatge mitjançant la borsa obtindrà els següents avantatges:

Garantia d’un preu just en el lloguer.
Selecció d’un habitatge que compleix les condicions mínimes d’habitabilitat.
Selecció de l’habitatge més adequat a les seves necessitats.
Dipòsit d’ 1 mes de fiança.
Tramitació d’un ajut per al pagament de lloguer ( en funció de convocatòries)
Documentació que cal presentar per inscriure’s a la borsa de lloguer:

Fotocòpia NIF, NIE o Passaport.
Última declaració de renda.
En cas de treballar per compte d’un tercer: Certificat empresa ingressos percebuts.
En cas de ser autònom: Certificat bases cotització Seguretat Social.
En cas de ser pensionista: Còpia certificat pensió rebuda any 2.007.
En cas d’estar a l’atur: Còpia certificat OTG(INEM) on constin les prestacions rebudes.
Certificat vida laboral de tots els membres de la UC (Unitat convivencial).Tel. 901 502 050 Ext. 3.
Fotocòpia Tarja Seguretat Social.
Certificat empadronament i convivència de les persones que formen la U.C.(Unitat convivencial).
Còpia del contracte laboral
Número de domiciliació bancària