21 de juliol 2010

LES COMPANYIES HAURAN DE PAGAR A L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON.

El jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona ha dictat la sentència, nº 264/10 de 14 de juliol, per la qual desestima el recurs interposat per Telefónica Moviles España SA contra la validació de la taxa per ocupació de la via pública, del servei de telefonia mòbil, corresponent a l’exercici 2009 i que puja a 5320,84 euros.
Aquesta és la segona sentencia favorable a l’Ajuntament de Camprodon. L’ordenança que dóna cobertura a les liquidacions per a la taxa de telefonia mòbil, va ser ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb data 26 de juny de 2008 i a la vegada ratificada pel Tribunal Suprem de 16 de febrer de 2009. L’Ajuntament de Camprodon és pioner en l’aplicació d’aquesta taxa de telefonia mòbil i recapta anualment per aquest concepte 11.000 EUROS.